Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

תקנון וחוזה שרות

תקנון וחוזה שרות לשירותים הניתנים באתרים הוסט סנטר ושופ סנטר.

הגדרות :

תוכניות ו/או שרותים – שירותים שונים הניתנים על ידי הוסט סנטר/שופ סנטר .
לקוח – המשתמש הסופי בשירותי הוסט סנטר/שופ סנטר.
מקבל השרות – המשתמש הסופי בשירותי הוסט סנטר/שופ סנטר.
רישום דומיין ואחסון בכלל באמצעות הוסט סנטר\שופ סנטר:

 • המחירים באתר אינם כוללים בע”מ.

1.בעלות הדומיין (registrant contact) הינה של הלקוח המבקש לרשום את הדומיין.

2.בעת רישום דומיין ע”י שופ סנטר  מסכים הלקוח לכך שהדומיין ינוהל ע”י שופ סנטר.

3.כל צורך בשינוי או בהפניית דומיין יועבר באי מייל לתמיכת הלקוחות ויבוצע ע”י מחלקת

התמיכה של שופ סנטר.

4. לא ניתן לשנות שם דומיין לאחר שנרשם בשום מצב.

5. חידוש רישום הדומיין באחריות מזמין הדומיין בלבד. הוסט סנטר /שופ סנטר פתרונות אינטרנט בע”מ לא תשא באחריות לגבי דומיין שלא חודש בזמן.
* עלות רישום דומיין חדש תהיה זולה בד”כ מעלות חידוש דומיין.

אחריות על חידוש הדומיין חלה על בעל הדומיין:
שופ סנטר פתרונות אינטרנט בע”מ נותנת שירות לחידוש דומיין, אך באחריותו הבלעדית של בעל הדומיין לוודא שאכן בוצע חידוש באופן תקין ולתקופה המתבקשת וזאת באתר איגוד האינטרנט הישראלי או בכל אחד מאתרי רישום הדומיין הרשמיים בישראל.
להלן אתר לבדיקת חידוש הדומיין באתר איגוד האינטרנט הישראלי:
https://www.isoc.org.il/whois

שופ סנטר פתרונות אינטרנט בע”מ לא תהיה אחראית על אי חידוש דומיין או אי חידוש לתקופה ששולמה, כמו כן שופ סנטר פתרונות אינטרנט לא תהיה אחראית על כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בעקבות אי חידוש דומיין כזה או אחר ולא תישא בכל הוצאה כספית ואו נזק כספי מכל סוג שהוא עקב אי חידוש דומיין ישראלי או בינלאומי.

6. למען הסר ספק, מובהר בזה כי לא יוחזר תשלום מכל סוג ששולם עבור רישום שם מתחם. כמו כן במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תקוזז עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר בגין התוכנית שנרכשה. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר עבור התכנית, יהיו המאחסנים רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה.

כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות המאחסנים לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או  עקיף שנגרם ו/או ייגרם למאחסנים בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות.

7. כל חבילת אחסון מיועדת לאחסון אתר אחד בלבד. אלא אם כן צויין אחרת ו/או מדובר בחבילת ריסיילר (מרובת דומיינים).

8. המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות לגבות סכום כספי נוסף וזאת על פי הנדרש במקרים בהם ימצא כי נעשה שימוש מוגבר בנפח תעבורה, דיסק או משאבי שרת אחרים, כנ”ל לגבי התקנות שלא במסגרת השרות, עבודות תכנות וכל התעסקות מעבר לשרות האחסון  והכול כפי שיוגדר מעת לעת על ידי המאחסנים.

 • למען הסר ספק, במידה ונתקבלה הטבה כלשהיא במסגרת ההצטרפות והתשלום לתקופת שרות מראש, (שנה מראש, שנתיים וכדומה), במקרה של ביטול השרות על ידי הלקוח לפני תום התקופה, תהיה רשאית שופ סנטר פתרונות אינטרנט בע”מ לגבות תשלום על שעות העבודה / דמי הקמה/ ההטבות שניתנו ללא תשלום וכדומה בעת ההצטרפות.
 • וזאת על פי מחירון:
 • 280 שח + מעמ לשעת עבודה.
 • דמי הקמת חשבון אחסון – 150 ש”ח + מע”מ
 • דמי הקמת שרת – 190 ש”ח + מע”מ
 • חודש אחסון החל מ 85 ש”ח + מע”מ
 • דומיין: 75 שח + מעמ לשנה
 • SSL : 250 ש”ח + מעמ לשנה
 • כתובת IP 140 שח + מעמ לשנה
 • התקנת מערכות ותוספים – על פי שעות עבודה.

* יודגש שבמידה והשימוש הוא חריג בצורה קיצונית, הוסט סנטר שומרת לעצמה את הזכות להשבית את השירות לאלתר וללא התראה מוקדמת. לא ינתן כל החזר כספי במצב המתואר לעיל.

9. באם ניתנה למקבל השירות הטבת מבצע של רישום שם דומיין ישראלי או בינלאומי חינם, אזי שם דומיין זה יוגבל לשימוש בתוכניות האחסון של המאחסנים בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי המאחסנים לא יאפשרו קבלת שם דומיין בחינם למקבל שירות שיבחר להפנותו אל שרת אחר שאינו אחד משרתי המאחסנים.
10. בגמר תוקפת רישום שם דומיין שנרכש יוכל מקבל השירות לבחור לחדש את תוקפו של השם דומיין ולהפנותו לכל שרת אחר שיבחר ובלבד ששילם את עלות החידוש לפי המחירון הנהוג בHostcenter באותה תקופה. יתכן שבכל מצב, למרות המחירים באתר לרישום דומיין חדש, עלות חידוש של דומיין תהיה שונה מעלות רכישת דומיין חדש.

* משיכת דומיין לניהול עצמאי כרוך בתשלום זהה למחיר עלות דומיין לשנה כפי שמוצג באתר .

*באם ניתן דומיין מתנה לכל תקופה שהיא,אזי,כעבור התקופה יחודש הדומיין לשנה נוספת
אך ורק על ידי הוסט סנטר וזאת ע”פ מחירי רישום דומיין שמפורסמים באתר.
לא יהיה ניתן לחדשו ע”י רשם אחר או חברה אחרת.
חידוש לשנה אחרי תוכל להיעשות ע”י הלקוח בחברה אחרת או ע”י רשם אחר.

הבהרה – דומיין (שם מתחם) אשר ניתן חינם במסגרת הצטרפות לשרות ינתן אך ורק לשנה הראשונה חינם.
לאחר שנה תחול עלות חידוש הדומיין על הלקוח .

11. מחירי הצטרפות לשרות כלשהו המוצגים באתר הינם ללקוחות מצטרפים חדשים.

12. אחריות מוגבלתא. שופ סנטר/הוסט סנטר תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד
הטוב ביותר,אולם, שופ סנטר/הוסט סנטר אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות
בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט.
שופ סנטר/הוסט סנטר אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו
או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים.
שופ סנטר/הוסט סנטר אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות
על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא,חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים
או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים,
חוסר יכולת למסור,או הפסקות שירות.

ב. שופ סנטר/הוסט סנטר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות,
או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה.

ג. באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותי האכסון השונים הניתנים
על ידי שופ סנטר/הוסט סנטר, למעט שירותי רישומי דומיין הפנייתם או החנייתם,
במהלך 30 יום מיום הפעלתם או 30 יום לפני מועד חידושם,
לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות
וכן שופ סנטר/הוסט סנטר לא תדרש להחזר כספי במקרים אלה.

ד. אחריות שופ סנטר/הוסט סנטר ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי
שופ סנטר/הוסט סנטר, מוגבלת לסה”כ הסכום ששולם והתקבל
על ידי שופ סנטר/הוסט סנטר לשרות שלא הוענק.
בשום מקרה לא תהיה שופ סנטר/הוסט סנטר אחראית לנזקים תוצאתיים,
או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה
מפעולות שופ סנטר/הוסט סנטר ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות
שופ סנטר/הוסט סנטר, שינויי הגדרות,הכוונות דומיין שבוצעו על ידי שופ סנטר/הוסט סנטר,
הלקוח או מי מטעמו.

ה. הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את שופ סנטר/הוסט סנטר
בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי שופ סנטר/הוסט סנטר יפצה
ויפטור אותה מכל תביעה,אובדן,הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה,
אשר יופנו כלפי שופ סנטר/הוסט סנטר,סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות
הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו.
הלקוח מסכים להגן על שופ סנטר/הוסט סנטר לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות
מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי שופ סנטר/הוסט סנטר,
כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות
של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח
דרך שרתי שופ סנטר/הוסט סנטר.

13. . גיבויים:

אכן מתבצע גיבוי אך אל ללקוח להסתמך עליו בלבד.
על הלקוח לבצע גיבוי עצמאית הן למסד הנתונים והן לקבציי האתר שלו.
במקרה של אובדן חומר הוסט סנטר תעשה כמיטב יכולתה כדי לעזור ולשחזר את החומר על ידי הגיבוי שעומד לרשותה באותה עת,
אך הוסט סנטר לא תהיה אחראית לכל אובדן חומר שהשחזור עבורו לא צלח.
למען הסר ספק,הוסט סנטר / שופ סנטר אינה מתחייבת בשום צורה להצלחת פעולת שיחזור של קבצים שגובו.
ביצוע שחזור מגבוי כרוך בתשלום. במידה ולא צלח השחזור הלקוח לא יחוייב בתשלום כלשהו.
הבהרה:
אתרים שמאוחסנים ע”ג שרת בחו”ל אינם מגובים.

14..במקרה של ביטול הזמנה לאחר שבוצעה לא יוחזר התשלום בשום מקרה.למען הסר ספק,ההתחיבות בהזמנה היא לתקופה ששולמה.

15.. חל איסור לעשות שימוש בשירות של הוסט סנטר לצורך הפצת דואר המוני המוגדר כ- spam (דואר זבל) שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים. לרבות שליחת spam   משרת חיצוני לצורך פרסום אתרך.
הוסט סנטר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים ללקוח
אשר יחרוג מההגבלה המצוינת בסעיף זה לאלתר וללא התראה מוקדמת.

בעקבות ניתוק לא יינתן  החזר כספי כלשהוא.

למען הסר ספק, שליחת דואר אלקטרוני לכמות רבה של נמענים ללא אישורם של הנמענים מראש, תיחשב שליחת דואר זבל גם אם אין מדובר בחומר פרסומי

16. בשרתים מסוימים קיימת חסימה של טווחי IP נרחבים בעולם על מנת להגן על לקוחותינו מפני פריצות. קיימת אפשרות להסיר את החסימות, הן ברמת IP והן ברמת מדינה, בעזרת קובץ .htaccess של הלקוח.
באחריות הלקוח לפנות אלינו לצורך פתיחה למדינות נוספות או לבצע עצמאית את הפתיחה במידה ואפשרי.
הלקוח יוכל לאפשר גישה עצמאית בשרת הלינוקס על ידי קובץ htaccess או לפנות אלינו בכדי שאנחנו נבצע פתיחה למדינות הרצויות.
לאחר בקשת הלקוח לפתיחת האתר לגישה ממדינות נוספות יהיה עניין הנגישות באחריות הלקוח.

17.במידה ולא ישלח טופס הזמנה חתום מאושר ע”י המזמין ,הוסט סנטר / שופ סנטר אינה מחויבת לספק את השרות שהוזמן לרבות רישום דומיין ו/או אחסון ו/או כל שרות אחר.

18.חידוש שרותי האחסון, למעט חידוש דומיין, לתקופה נוספת נעשה באופן אוטומאטי אלא אם ביקש הלקוח לא לחדש לפחות שבוע לפני מועד החידוש .במקרים מסוימים הוסט סנטר / שופ סנטר יצרו קשר עם הלקוח לאימות החידוש וזאת ע”פ שיקול דעתה של הוסט סנטר / שופ סנטר.

19. לאחר אישור חידוש השרות לתקופה נוספת לא יהיה ניתן לבטל את השרות או החידוש.

20.בעת הקמת חשבון אחסון יועלה אוטומטית דף חניה זמני שאומר שהאתר בבנייה. דף החניה על שרתים מסוימים עשוי להכיל פרסומת אותה ניתן להסיר עצמאית או על ידי יצירת קשר עם הוסט סנטר בבקשה מפורשת להסיר דף זה. במידה ובעל חשבון האחסון (הלקוח) לא הסיר את הדף באופן עצמאי ולא פנה להוסט סנטר כדי להסירו, לא תתקבל תלונה כלשהי בנושא מבעל חשבון האחסון.

21. קבלת שובר פרסום של גוגל ינתן בכפוף לתקנון המתאים של גוגל ובאחריות של חברת גוגל בלבד.
למען הסר ספק,לא ינתן כל החזר או תמורה כלשהיא כתחליף לשובר הפרסום של גוגל בשום מקרה!

22. עריכת תנאי שימוש
הוסט סנטר / שופ סנטר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת ללקוח.

נספח – אחסון והשכרת חנות וירטואלית או אתר תדמית – מערכת שופ סנטר

1.האמור בתקנון וחוזה שרות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2.המשתמש בשירותי shopcenter  ייקרא להלן “המשתמש”.
3.“shopcenter” עוסקת במתן השירותים הבאים:
א.מסייעת בהקמת אתרי אינטרנט ואתרי מסחר אלקטרוני, באמצעות תוכנה שתיקרא להלן: “ממשק לניהול אתר באינטרנט”.
קיימים מספר מסלולים בהם ניתן לעשות שימוש בממשק לניהול אתר מסחרי או קטלוגי.
המשתמש יכול לבחור בין שתי אפשרויות התקשרות עם shopcenter:
אפשרות אחת   –    רכישת הממשק לניהול אתר באינטרנט, בתשלום חד פעמי.
אפשרות שניה –    השכרת הממשק לניהול אתר באינטרנט, בשכירות חודשית, לתקופת שכירות שלא תפחת מששה חודשים.
המשתמש, אשר רכש או שכר את הממשק לניהול אתר, בונה בעצמו ועל חשבונו את האתר האישי שלו באינטרנט.
ב.אחסון אתרים על גבי שרתי shopcenter  באתר  www.hostcenter.co.il
Shopcenter מספקת שטחי אחסון לאתרי אינטרנט על גבי שרתים.
ג.בניית אתרים באמצעות מתכנתי shopcenter בהתאם להסכם ההתקשרות ובכפוף לתקנון.
ד.רישום domain (שם מתחם).
ה.הפעלת אתר hostcenter למתן שירותים נוספים.
4. כל השירותים הנקובים בסעיף 3 לעיל ייקראו “שירות shopcenter”. shopcenter רשאית להוסיף או לגרוע ממתן שירותים אלו, לפי שיקול דעתה.
5. המשתמש מקבל שירות אחד או יותר מהשירותים אותם מציעה shopcenter בכפוף להסכם התקשרות חתום בין הצדדים.
6. השימוש בשירותי shopcenter כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן רכישת הממשק לניהול אתר או השכרתו ו/או שימוש באחד משירותי shopcenter מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
7. כל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מצג ו/או פרוספקט ו/או כל מסמך אחר מטעםshopcenter – הוראות תקנון זה גוברות.
8. התשלום עבור שירות shopcenter מתבצע בהתאם להסכם ההתקשרות . הסכם ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ומשלים אותו.
9. משתמש אשר רוכש את הממשק לניהול אתר זכאי לתמיכה לתקופה של שלושה חודשים באמצעות מרכז התמיכה של shopcenter, בשעות הפעילות המתפרסמות.
10. משתמש אשר שוכר הממשק לניהול אתר זכאי לתמיכה למשך כל תקופת השכירות, לרבות אחסנה בשרת shopcenter.

הגבלת השימוש

12.  המשתמש בשירות ובממשק לניהול אתר באינטרנט אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר שהוא במסגרת השירות.
13.  כתנאי לשימוש בשירותי shopcenter מתחייב המשתמש כלפי shopcenter שלא לעשות שימוש באתר shopcenter ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
14.  הזכות לשימוש בשירות shopcenter כפופה לחוקי מדינת ישראל ודיניה.
חל איסור מוחלט על שימוש בשירות בדרך שיש בה כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק והמשתמש מצהיר כי לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים באינטרנט.
15. לא יעשה שימוש בשירות לאתר אשר יש בו אופי מיני ו/או פורנוגרפי שבו קיים ניצול ילדים מכל סוג שהוא או הצגת מעשים או פעולות שיש בהם לכאורה כדי עבירה על החוק.
16. בכל מקרה בו קיימת כוונה לעשות שימוש בשירות shopcenter לצורך אתר מיני או פורנוגרפי המיועד למבוגרים ועונה על דרישות החוק – יש צורך לקבל את הסכמתshopcenter מראש.
17. חל איסור לעשות שימוש בשירותי shopcenter למטרת פעילות או איחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וחל איסור להפיץ תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. Shopcenter תהיה רשאית לפנות אל המשתמש בדרישה להפסקת הפרסום כאמור ולהפסיק את פעילותו של אותו אתר או לבטל לחלוטין את ההתקשרות עמו.
18. חל איסור לעשות שימוש בשירות או בחנות הוירטואלית לצורך הפצת דואר המוני המוגדר כ- spam (דואר זבל) שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים. לרבות שליחת spam   משרת חיצוני לצורך פרסום אתרך.
19. חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע ב- shopcenter ובשירותים שהיא מספקת.
20. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם shopcenter בכל הנוגע להסכם ההתקשרות, מטרותיו והתקנון.

אחריות

21. המשתמש בדק את השירות שמספקת shopcenter בטרם ההתקשרות ומצאה מתאימה לצרכיו ולשימושיו. השירותים מוצעים למשתמש as is ו shopcenter לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שshopcenterאינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים אותם היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.
22. shopcenter אינה אחראית בשום אופן למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים ע”י המשתמש באתר שבנה ו/או לכל מצג שנעשה באתר המשתמש. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או עסקאות מכל סוג שהן חלה על המשתמש.
23. בשום נסיבות לא תחול על shopcenter ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בממשק לניהול אתר באינטרנט או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי shopcenter, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות הממשק לניהול אתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בממשק לניהול אתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל shopcenter ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
24. למען הסר ספק, המשתמש הינו אחראי בלעדי כלפי מנהליו ו/או עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם וגוף אחר (להלן: “צדדים שלישיים”) בכל הנוגע לאתר שהמשתמש בונה ומציג את שרותיו בו. shopcenter לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא כלפי צדדים שלישיים אלה בשום אופן שהוא. לו תיתבע shopcenter ע”י צד שלישי כלשהו בגין השימוש באתר, המשתמש יהיה חייב לשפות את shopcenter על מלוא הנזק שנגרם לה, לרבות הוצאות משפטיות.
25. במסגרת השימוש בממשק לניהול אתר יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ”ל. יתר על כן, המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלו.shopcenter לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלו, בין אם בידיעתו, ובין אם לאו.
26.אם נבנה האתר ע”י shopcenter אזי shopcenter רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת תוך הודעה מראש למשתמש ע”י אי מייל. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפיshopcenter בקשר לכך.  shopcenter רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה בתוכנה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.
27. המשתמש ישפה את shopcenter, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
28. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”), בכפוף לתנאי ההתקשרות בין shopcenterובין המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי shopcenter ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
29. shopcenter מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את התוכנה ואת האחסנה בשרת המרכזי, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביshopcenter, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל shopcenter, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי  במקרים כגון אלו, לא תהיה shopcenter אחראית בשום צורה ואופן כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, והמשתמש ו/או צד שלישי מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מshopcenter .
30. shopcenter  לא תהיה אחראית על התקנה ו/או שימוש שהתבצעו על ידי המשתמש, ללא שיתוף עם shopcenter ומרכז התמיכה.
31. shopcenter רשאית להמחות או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה או ליתן שירות על פי הסכם זה באמצעות קבלני משנה, מבלי לגרוע מחיוביה כלפי המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת הסכם זה וזכויותיו על פי הסכם זה.

זכויות יוצרים

32. ידוע למשתמש כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קוד מקור, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בממשק לניהול אתר אינטרנט, באתרי shopcenter ובשירות המספקת  shopcenter, מוגן ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , המשתמש יהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ”י הרשאה מפורשת של shopcenter. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של shopcenter, בכתב ומראש, פרט לשימוש המותר עפ”י התקנון והסכם ההתקשרות. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה, קוד מקור או חלק מקוד המקור של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

שמירת סודיות

33. באתרים ששופ סנטר בנתה יופיע הלוגו של שופ סנטר בתחתית הדף ללא כל תמורה .
34. בשרת shopcenter מאוחסן מידע המאובטח ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. shopcenterעושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי לקוחות shopcenter ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של shopcenter להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי shopcenter ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על-ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי shopcenter.
35. הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע שלshopcenter. shopcenter מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ו/ו לשרת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד shopcenter ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
36. shopcenter לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
36.1אם ביצע המשתמש פעולה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות shopcenter או המשווקים. אם ביצע המשתמש או סייע בדרך כלשהי באמצעות האתר לעשיית מעשה לא חוקי. בכל מקרה בו תחויב shopcenterלמסור פרטי המשתמש מתוקף כל דין.
36.2 נמסר לחברה צו שיפוטי המחייב את shopcenter למסור פרטים אודות המשתמש ו/או כל מידע אחר, כפי שיפורט בצו.

סיום התקשרות

**במקרה של רצון הלקוח לבטל את השרות בתוך 7 ימים בלבד מיום חתימת ההסכם
,לא יוחזרו בשום מצב:
דמי הפתיחה,עלות הדומיין ועלות תקופת האחסון שנעשה בה שימוש
37. חידוש המנוי בתום התקופה ששולם בעבורה יעשה לשנה נוספת באופן אוטומאטי.
באם לא יהיה הלקוח מעוניין בהמשך קבלת השרות ,יצטרך להודיע על כך מראש ולפני מועד החידוש.

*מקבל השירות שלא יסדיר התשלום בגין השרות מבעוד מועד – יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש.
38. shopcenter תשלח הודעה לפני ובתום תקופת ההתקשרות למשתמש, לחידוש ההתקשרות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המשתמש להודיע על כוונתו להמשיך ההתקשרות.
דין ושיפוט
39. הדין החל על ההתקשרות, השימוש בשירותי shopcenter ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
40. shopcenter רשאית לפעול בכל האמצעים ולעשות שימוש בכל הסעדים המוקנים לה על פי כל חוק ועל פי כל דין במקרה בו  יפר משתמש תנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההתקשרות ו/או כל מסמך אחר מחייב בין הצדדים.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

41. לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה/ההשכרה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות התמיכה של שופ סנטר, 5 ימים בשבוע, בימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 17:00 באמצעות טלפון (קו בזק רגיל) 1599-50-50-02 . או באי מיילים הבאים:


שרות לקוחות info@shopcenter.co.il
תמיכת לקוחות support@shopcenter.co.il
תמיכת לקוחות support@hostcenter.co.il